Wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement regelt de  modaliteiten met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden op TechPulse.be. De organisatie van deze wedstrijden berust bij Blue Pixl Media b.v., Steenweg op Antwerpen 26, 2300 Turnhout. Wie deelneemt aan deze wedstrijden verklaart zich akkoord met onderstaand reglement en met elke beslissing van Blue Pixl Media.

Indien er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, wordt bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

Over het reglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Blue Pixl Media kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de desbetreffende website: https://www.techpulse.be.

Artikel 1. Deelnemingsvoorwaarden

1.1. Wedstrijden op TechPulse.be zijn toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van de personeelsleden en inwonende familieleden van Blue Pixl Media. Blue Pixl Media houdt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd.

1.2. In het geval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken en deze goedkeuring, op verzoek van de organisatoren, voor te leggen.

1.3. De meegedeelde persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in het adressenbestand van Blue Pixl Media om de deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten van haar uitgaves.

Artikel 2. Wedstrijdverloop

2.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, worden de winnaar of winnaars door uitloting bepaald uit alle deelnemers met het juiste antwoord.

2.2. In het geval de wedstrijd een andere intellectuele inspanning betreft, worden de winnaar of winnaars door uitloting bepaald uit alle deelnemers die deze intellectuele inspanning volledig hebben doorlopen.

2.3. De winnaar of winnaars van een wedstrijd worden na afloop persoonlijk op de hoogte gebracht.

2.4. In geval het overhandigen van de prijs een overeenstemming tussen Blue Pixl Media en de winnaar vereist, moet die laatste binnen vijf werkdagen reageren op contactpogingen van Blue Pixl Media. Reageert de winnaar niet op tijd, dan behoudt Blue Pixl Media zich het recht voor per loting een andere winnaar te selecteren.

Artikel 3. Prijzen

3.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

3.2. Blue Pixl Media kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen een prijs wijzigen.

3.3. De prijs is beperkt tot de naakte prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat Blue Pixl Media bijkomende producten of diensten, gekoppeld aan de prijs, zou toekennen of verlenen.

3.4. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

Artikel 4. Geschillen

4.1. Door aan een wedstrijd op TechPulse.be deel te nemen, aanvaardt de deelnemer alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die Blue Pixl Media zou moeten treffen.

4.2. Blue Pixl Media behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen.

4.3. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Blue Pixl Media zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

4.4. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Blue Pixl Media.